Roksana Laskowska
Instruktor- Bydgoszcz

Kujawsko-pomorskie

Telefon: 781-088-766

E-mail: roksanal@onet.pl

Facebook

Instagram